Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Eliefje, gevestigd te Gouda.

Versie geldig vanaf 1 januari 2018.

 

1.  Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Eliefje. De voorwaarden kunt u terug vinden op de pagina en op verzoek kunnen deze per mail of post worden toegezonden.

1.2 Wanneer u een bestelling plaats gaat u akkoord met de leverings-/betalingsvoorwaarden van Eliefje. Eliefje behoudt zich het recht voor haar leverings-/betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzingen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derde niet door Eliefje erkend.

2. Levering

2.1 Levering is alleen mogelijk zolang de voorraad strekt.

2.2 Eliefje zal binnen 30 dagen uw bestelling uitvoeren zoals in de regels van de koop op afstand vast staat. Mocht dit niet mogelijk zijn door overmacht, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsen van de bestelling een bericht om deze bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren .

2.3 Weigering van acceptatie van de bestelling wanneer deze bezorgd wordt ziet Eliefje als volledig afgeronde levering.

2.4 Wij kunnen geen rechten ontlenen aan de op www.eliefje.nl genoemde termijnen, alle termijnen zijn indicatief.

 

 3.Prijzen

3.1 Tijdens de looptijd van een aanbieding kunnen de prijzen en voorwaarden niet worden aangepast. Mogelijk is wel dat de voorraad op raakt alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4.herroepingsrecht

4.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Eliefje geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Info@Eliefje.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na dat de ontvangst in goede orde is ontvangen aan u retouneren.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

Producten die u via de webwinkel of facebook koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Producten die u koopt via de webwinkel of facebook die in de uitverkoop waren op moment van bestellen.

Bij bovenstaande punten geldt dat de verkoop na succesvolle betaling definitief is.

5.Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Eliefje, dan worden uw gegevens mogenlijk opgenomen in het klantenbestand. Eliefje houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Eliefje respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Het kan zijn dat Eliefje gebruikt maakt van een mailinglijst voor eigen doeleinde. Mocht u hier geen gebruik van willen maken kunt u zich per mail afmelden.

 6.Garantie en conformiteit

6.1 Eliefje garandeert dat de producten zullen voldoen aan de in het aanbod vermelden specificaties. Mogelijk is wel dat enig kleurverschil kan voor komen door het verschil in scherm instellingen. Verder zullen wij er voor staan om er voor te zorgen dat alle producten deugdelijk en bruikbaar zijn.

6.2 De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Eliefje) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Eliefje. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maanden na levering aan Eliefje schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door Eliefje gegrond worden bevonden, zal Eliefje naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Eliefje en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Eliefje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Eliefje is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van een ander dan zichzelf.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: zolang de afnemer jegens Eliefje in gebreke is.
De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. 
De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Eliefje en/of gebruiksaanwijzing gegeven door Eliefje.
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6.6 Aan afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Eliefje gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.Aanbiedingen

7.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Eliefje zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Eliefje slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van Eliefje gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Eliefje kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Eliefje en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Eliefje op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Eliefje behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9.Overmacht

9.1 Eliefje is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Eliefje alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Eliefje behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Eliefje genoodzaakt enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Eliefje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als een set niet volledig geleverd kan worden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Eliefje is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door Eliefje aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Eliefje zolang de afnemer de vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Eliefje wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.2 Producten gekocht bij Eliefje mogen niet aangeboden worden in andere bedrijven zonder schriftelijke overeenkomst. Wederverkoop is alleen mogelijk van kleding uit persoonlijk gebruik.

11.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Eliefje om in alle gevallen waarin Eliefje haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.Auteursrechten.

12.1Alle rechten voorbehouden. Alle foto’s en teksten op deze site zijn het exclusieve eigendom van Eliefje en zijn beschermd op grond van internationale copyrightwetten. De foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de winkel is het niet toegestaan om deze foto’s te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren, uit te zenden, te wijzigen, te gebruiken of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder de betaling, vergoeding of een regeling daarvan. Deze beelden zijn niet Royalty Vrij en zijn niet in het publieke domein. Gebruik van een beeld als basis voor een ander fotografische concept, verhaalconcept of afbeelding is een schending van het auteursrecht. Door het invoeren van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

.